ערכו דף זה
שוחחו על דף זה
היסטוריית הדף
 
עינהשופטופדיה:זכויות יוצרים

מתוך עינהשופטופדיה

מערכות המידע של קיבוץ עין השופט מציעות את המידע בשירות מקוון זה / באתר מידע ברשת האינטרנט (להלן: השירות) בכפוף לתנאים הבאים. המונח "משתמש" להלן משמעו כל אדם אשר יוצר קשר או מתקשר עם השירות.

זכויות יוצרים
לפי דיני זכויות היוצרים התקפים בישראל, ועל פי אמנות בין-לאומיות, זכויות היוצרים בפרסומי שירות זה שייכות לקיבוץ עין השופט. זכויות יוצרים אלו חולשות, בין השאר, על טקסט, תמונות, איורים, מפות, קטעי צליל, קטעי וידיאו, גרפיקה ויישומי תוכנה (להלן: החומר המוגן), אלא אם כן נקבע באופן מפורש כי זכויות היוצרים בחומר המוגן שייכות לגורם אחר.

המשתמש רשאי לעשות "שימוש הוגן" בחומר המוגן, לפי הכללים הקבועים בדין. החומר המוגן לא ישמש למטרות רווח או למטרות מסחריות, לא יבוצע בו כל שינוי או עיבוד, והוא לא יאוחסן באתרים אחרים ברשת. בכפוף לדיני זכויות יוצרים, אסור למשתמש להעתיק, להפיץ מחדש, לשדר מחדש או לפרסם חומר מוגן, ללא הסכמה מראש ובכתב מאת קיבוץ עין השופט.

קישורים
בשירות זה נמצאים קישורים (links) לאתרים אחרים. הקישורים נועדו לנוחיות המשתמש בלבד. ההוראות שלהלן תחולנה על השימוש בקישורים אלו, ואין בהן כדי לגרוע משאר הוראות תנאי השימוש. אין קיבוץ עין השופט אחראי לתוכן החומר הנמצא באתרי צד ג'.

אחריות
השרות מוצע לציבור כמות שהוא "As Is". קיבוץ עין השופט לא ישא באחריות להתאמת השירות לצורכי המשתמש. כמו כן לא ישא קיבוץ עין השופט באחריות לטעויות או לשגיאות בחומר המוצג בשירות.

המשתמש בלבד ישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש בשירות. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, קיבוץ עין השופט לא יהיה אחראי, במישרין ו/או בעקיפין, לשימוש שנעשה על ידי המשתמש בפעילויות המוצגות באתר זה ו/או המקושרות לאתר. קיבוץ עין השופט ממליץ כי הפעילויות תעשינה בהשגחת מבוגר.

קיבוץ עין השופט לא ישא באחריות לכל נזק שנגרם למשתמש או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש בשירות, לרבות נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות השירות או הופעלו כתוצאה מהשימוש בשירות, לרבות יישומי Active-X, Java, JavaScript, Flash.